AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a la entitat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'Internet www.focicaliu.es

Titular de la pàgina web.
Denominació social: Son Priam s.l.
CIF/NIF: B16557951
Domicili: Carretera de Biniamar, 2, 07313, Selva, Illes Balears
Adreça de correu electrònic: info@focicaliu.es
Telèfon: 971772839

Condicions d'ús:

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per Son Priam s.l., s'hauran d'acceptar les següents condicions de servei i ús:

a) L'usuari assumeix aquestes condicions generals d'ús i servei de la pàgina www.focicaliu.es
Si l'usuari no accepta aquestes condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web www.focicaliu.es

b) Les presents condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.focicaliu.es La utilització d'aquesta web li atribueix la condició d'usuari des de l'accés i l'inici de la navegació. Des del moment d'accés a qualsevol dels continguts, l'usuari accepta de manera expressa aquestes condicions generals. L'usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l'entitat a la web a què accedeix.

c) A través de la pàgina web, www.focicaliu.es es facilita als usuaris l'accés i la utilització de informació diversa i diversos serveis.

d) L'usuari ha de ser més gran per utilitzar els serveis de la web www.focicaliu.es. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els serveis de la web www.focicaliu.es sota la supervisió d'un progenitor o tutor legal.

e) L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.focicaliu.es. Aquest ús s'ha de fer de conformitat amb la Llei, els bons costums, l'ordre públic i el que disposen aquestes condicions generals.

f) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l'accés a la informació de la pàgina web no s'exigeix la subscripció prèvia o registre de l'usuari. No obstant això, Son Priam s.l. condiciona la utilització d'alguns dels serveis, oferts a la web a l'emplenament previ del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l'usuari. El registre esmentat s'efectuarà en la forma expressament indicada en el servei mateix o en les condicions particulars que, si s'escau, el regulin.

g) L'usuari assumeix l'obligació de no fer cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un gaudi normal de la pàgina web www.focicaliu.esper altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'usuari es compromet a:

No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d'ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.

Modificacions.

L'entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l'existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, l'evolució i la promulgació de lleis, reglaments i normes d'aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes connexos a això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.

Enllaços amb tercers.

Aquest Avís Legal només es refereix a la pàgina web, i no s'aplica als enllaços oa les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L'entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s'arribi des del web de l'entitat.

Propietat Intel•lectual.

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l'entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel•lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel•lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L'usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel•lectual o industrial de l'entitat sobre la pàgina i/o els continguts.

L'entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial de la mateixa.

Notificacions.

Als efectes de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre l'entitat i l'usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@focicaliu.es. Les comunicacions de l'entitat a l'usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest darrer en registrar-se a la pàgina web www.focicaliu.es L'usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts a la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

Legislació aplicable.

Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En cas que l'usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals que corresponguin segons el que preveu la normativa de consumidors vigent.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les vostres dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals?

Responsable del tractament: Son Priam s.l., NIF/CIF: B16557951, Adreça: Carretera de Biniamar, 2, 07313, Selva, Illes Balears, Telèfon 971772839, Email: info@focicaliu.es

Quines dades tractem?

A Son Priam s.l. tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l'emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat a la nostra pàgina web, dins la categoria de les quals s'inclouen les seves dades de navegació obtingudes a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les vostres dades personals actualitzat. Vostè té l'obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error a les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres al correu electrònic: info@focicaliu.es

Amb quina finalitat tractem les vostres dades de caràcter personal?

Finalitat: Son Priam s.l. podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats següents:

-Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.
-Gestió i atenció de les consultes i sol•licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L'adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegeu per aquest mitjà.
-Gestió de les sol•licituds d'informació o sol•licituds de pressupost dels nostres serveis o productes.
-En cas d'haver-ho consentit i per tal de poder oferir-vos serveis d'acord amb els vostres interessos, les vostres dades personals poden ser utilitzades per elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades de caràcter personal?

Conservem les vostres dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per dur a terme els fins del tractament, i per complir amb el que disposa la legislació aplicable. Es conservaran les vostres dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció de les finalitats del tractament i amb caràcter general:

-Les dades personals que ens proporciona en els supòsits de contractació dels nostres serveis o productes seran conservats durant la relació contractual i, una vegada finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals que se'n puguin derivar.
-Les dades personals que ens proporciona per gestionar sol•licituds d'informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre no sol•liciteu la supressió o cancel•lació.

Les vostres dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il•lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, assegurant-ne la integritat i confidencialitat. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de manera regular l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TI, l'estat de la tècnica d'acord amb els estàndards i les pràctiques actuals, el cost de l'aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Legitimació: La legitimació per tractar les vostres dades de caràcter personal està basada en:

-L'execució i el manteniment d'una relació contractual i comercial amb vostè, com ara la contractació de productes i serveis de l'entitat, gestió i sol•licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l'entitat, tot això de conformitat amb el disposat a l'article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).
-El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com ara l'enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d'enviaments de currículum vitae, participació en activitats o concursos, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 6.1. A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDPGDD).
-El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).
- La satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per millorar els nostres serveis i per gestionar les seves sol•licituds o consultes.
Durant el procés de recollida de dades, ia cada lloc de la web on se sol•licitin dades de caràcter personal, l'usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes al propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les vostres dades de caràcter personal.
Les dades personals sol•licitades als formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol•licitades, o no es faciliten correctament, no es podran atendre aquestes dades.

Hi ha l'obligació de facilitar les vostres dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d'un servei o producte, i/o en els supòsits de sol•licitud de pressupostos o ofertes.

L'enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si ens heu autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les vostres dades de caràcter personal poden ser utilitzades per gestionar l'enviament d'ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos és aplicable el que disposen els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l'ús i el tractament de les seves dades de caràcter personal per tal de gestionar l'enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l'opció de rebre publicitat, o si s'ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, podeu cancel•lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Destinataris: Amb caràcter general, les vostres dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l'entitat, excepte obligació legal. No obstant això, us informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les vostres dades personals en qualitat d'encarregats del tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'entitat responsable del tractament. Us informem que podeu sol•licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les vostres dades personals com a encarregats de tractament o com a tercers receptors per transferència al correu electrònic: info@focicaliu.es. A més de l'anterior, l'entitat podrà fer cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les administracions públiques en els casos que així es requereixi, d'acord amb la legislació vigent.

No hi ha previsió de transferències internacionals de dades.

Quins drets té [vostè] quant al tractament de les vostres dades personals?

Drets: Vostè té dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, podeu sol•licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, podeu sol•licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, podeu adreçar-vos per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI), a Son Priam s.l. a Carretera de Biniamar, 2, 07313, Selva, Illes Balears o al correu electrònic info@focicaliu.es. Teniu dret a presentar una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal demanades durant la navegació a la pàgina web i/o proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, als fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l'entitat.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l'entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en poder seu o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservades als fitxers titularitat de Son Priam s.l. fins i tot un cop finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l'entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut a xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d'aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el vostre perfil, ID d'usuari associat al vostre compte a les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que us permeti compartir amb tercers a la xarxa social.

L'entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d'informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment no obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuïn en elles, llevat que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i no són incorporades a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d'ús i polítiques de privadesa que vostè està obligat a tenir en compte ia observar-ne el compliment si en fa ús.
phone

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, feu clic a l'enllaç per obtenir més informació.

Rebutjar Acceptar